نمونه جزیره کابینت آشپزخانه
12
فوریه

۲۱ مدل مختلف از جزیره کابینت آشپزخانه:

در این مطلب به بررسی ابعاد مختلف جزیره برای کابینت آشپزخانه و نکات مهمی که در انتخاب جزیره و بکارگیری آن در اجرای کابینت در اواویت قراردارند،می پردازیم.همچنین با...

مشاهده تصاویر